Algemene opleidings- en betalingsvoorwaarden van:

P & M Inspirations V.O.F, handelend onder Poley Flowers & More en Pronails Zeeland

Oude torenstraat 13

4401 EH Yerseke

 

Inschrijfnummer K.v.K. voorZuid west nederland dossiernummer 55609481 in depot

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords, van P & M Inspirations gevestigd te Yerseke, hierna te noemen “P & M Inspirations”

2. De opdrachtgever , cq cursist, klant zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke individuele dan wel groepsopleiding, cursus, werkgroep c.q. training e.d. welke in opdracht van de wederpartij door P & M Inspirations  wordt verzorgt.

5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien P & M Inspirations dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 Artikel 2: Overeenkomsten

 

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van P & M Inspirations bin­dend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door P & M Inspirations bindend.

 Artikel 3: Aanbiedingen

 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van P & M Inspirations zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft P & M Inspirations het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van P & M Inspirations, Pronails Zeeland , Poley Flowers & More, getoonde en/of verstrekte brochures, folders, catalogi, promotiemateriaal alsmede andere door P & M Inspirations verstrekte bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bescheiden blijven te allen tijde eigendom van P & M Inspirations tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Deze dienen op eerste verzoek van P & M Inspirations te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van P & M Inspirations niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor­waarden of sociale verzekeringen e.d., is P & M Inspirations  gerech­tigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te bere­kenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door P & M Inspirations  en/of door haar ingeschakelde derden worden uitgegeven en in werking treden, dan is P & M Inspirations gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

b.     Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 4: Inschakeling derden

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P & M Inspirations  het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van P & M Inspirations.

 Artikel 5: Aanmelding/ inschrijving

 

1. P & M Inspirations  hanteert aanmeldingsformulieren. Inschrijving van de wederpartij voor een bepaalde opleiding gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen is ondertekening van het formulier door (één van) de ouders vereist.

2. De overeenkomst tussen P & M Inspirations  en de wederpartij komt tot stand op het moment waarop het bewijs van inschrijving door P & M Inspirations aan de wederpartij wordt toegezonden c.q. wordt overhandigd (bij verzending is de dagtekening bepalend).

3. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de wederpartij gedaan en zal – zo mogelijk – een alternatief worden aangeboden.

4. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij gehouden het overeengekomen cursusgeld te voldoen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 12 en 17 van deze voorwaarden.

 Artikel 6: Leveringstermijnen

 

1. Opgegeven leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering dient P & M Inspirations derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. P & M Inspirations is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal P& M Inspirations de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hierover overleg hebben.

 Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

 Artikel 8: Rechten van P&M Inspirations

1. P & M Inspirations  behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.

2. P & M Inspirations behoudt zich het recht voor om de wederpartij de toegang tot de opleiding te weigeren indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de wederpartij blijft evenwel volledig bestaan. Zodra de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan P & M Inspirations kan overleggen, verkrijgt de wederpartij direct toegang tot de opleiding. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de wederpartij.

3. P & M Inspirations behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij, aanmeldingen niet te aanvaarden indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.

4. P & M Inspirations behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingsplaatsen en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.

5. P & M Inspirations behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

6. P & M Inspirations  zal de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.

7. P & M Inspirations behoudt zich het recht voor de wederpartij van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de wederpartij daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

8. De gegevens van de wederpartij worden door P & M Inspirations  geregistreerd en gebruikt om de wederpartij op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van P & M Inspirations. Indien de wederpartij niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de wederpartij dat schriftelijk aan P & M Inspirations  mede te delen.

 Artikel 9: Prijzen/ tarieven

 

1. Alle door P & M Inspirations vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. In de vermelde prijzen en/of tarieven zijn niet inbegrepen: kosten voor (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, het gebruik van eventueel in de opleiding benodigde hard- en software, lunch, koffie, thee, de arrangementskosten en de eventueel in samenhang met de opleiding te maken reis- en verblijfskosten e.d., tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voornoemde kosten komen voor rekening van de wederpartij.

3. Alle onkosten welke door P & M Inspirations worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.

 

 Artikel 10: Klachten en klachtbehandeling

 

1. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan P & M Inspirations  gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan P & M Inspirations . Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan P & M Inspirations  te worden gemeld.

2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

3. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft P & M Inspirations het recht te beslissen of en op welke wijze hij de klacht in behandeling zal nemen.

4. P & M Inspirations dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

1. P & M Inspirations  kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van P & M Inspirations, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van P & M Inspirations , haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van P & M Inspirations – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van het verschuldigde cursusgeld van de opleiding.

4. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde gedeelte.

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is P & M Inspirations  nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door P & M Inspirations gesloten verzekering.

6. Al het door P & M Inspirations  ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan P & M Inspirations  op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. P & M Inspirations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de opleidingsmaterialen.

7. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen P & M Inspirations tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

b.     In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

8. De wederpartij verliest diens rechten jegens P & M Inspirations, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart P & M Inspirations tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoe­ding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van P & M Inspirations  strijdig gebruik van het (opleidings)materiaal etc. en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan P & M Inspirations  zijn verstrekt en/of voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – adviezen, informatie, documenten en materialen e.d. ten behoeve van de samenstelling van het opleidingsmateriaal;

c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan P & M Inspirations heeft verstrekt.

 Artikel 12: Betaling

 

1. Het cursusgeld dient in zijn geheel bij vooruitbetaling binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Voor alle periodieke betalingen c.q. betalingsregelingen geldt dat als de wederpartij de opleiding vroegtijdig beëindigt, het nog openstaande cursusgeld verschuldigd blijft en per direct opeisbaar wordt.

3. Indien het cursusgeld niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen, is betaald:

a. zal de wederpartij aan P & M Inspirations een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

b. zal de wederpartij, na daartoe door P & M Inspirations te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft P & M Inspirations het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Professionails Zeeland zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Ter keuze van P & M Inspirations kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Alsdan heeft P & M Inspirations tevens het recht de wederpartij de toegang tot de opleiding te weigeren.

5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is P & M Inspirations  bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien P & M Inspirations het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de

gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b.     Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 

1. P & M Inspirations  is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan P & M Inspirations  voorbehouden.

3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 

1. P & M Inspirations behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren (opleidings)materialen voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens P & M Inspirations  heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval P & M Inspirations  een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van p & M Inspirations  vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens P & M Inspirations  heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van P & M Inspirations  te bewaren.

 Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en P & M Inspirations  gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.        in staat van faillissement wordt verklaard;

b.        (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c.        door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.        onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.        anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 Artikel 16: Overmacht

 

1. Ingeval er sprake is van overmacht is P & M Inspirations  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van P & M Inspirations , van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van P & M Inspirations .

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens P & M Inspirations  tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

 Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging en plaatsvervanging

 

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;

b.     Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien P & M Inspirations  daarin toestemt. Bij annulering geldt het volgende:

a. De wederpartij ontvangt het betaalde inschrijfgeld niet terug.

b. Tot uiterlijk een half jaar na de datum waarop de wederpartij de opleiding zou aanvangen die hij geannuleerd heeft kan hij alsnog de opleiding aanvangen zonder opnieuw inschrijfkosten verschuldigd te zijn.

c. Bij herinschrijving langer dan een half jaar na annulering is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

4. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.

5. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen of ziekte of vertrek van een docent, is P & M Inspirations gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door P & M Inspirations aan de wederpartij gerestitueerd worden.

6. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

7. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan P & M Inspirations  een door P & M Inspirations  nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan P & M Inspirations  te vergoeden. P & M Inspirations is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

8. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart P & M Inspirations  ter zake.

 Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 

1. Op de tussen P & M Inspirations  en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat P & M Inspirations  de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar P & M Inspirations  is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat P & M Inspirations aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.

 

Datum: 1 januari 2012

google-site-verification: googleef809308c6456ac4.html